dilluns, 20 de setembre de 2010

Models de proves

Al següent enllaç hi trobareu un munt de proves de diferents matèries. A classe en farem unes quantes per practicar.

Model de proves

El temari de la prova de llengua catalana

I. Llengua
a) Temari

1. La comunicació i el llenguatge.
1.1 Comunicació i expressió oral. Conversa i debat.
1.2 Registres no formals i col•loquials.
1.3 Registres formals.
1.4 Registre estàndard.
1.5 La lectura expressiva i comprensiva.
2. La creació d'un text escrit.
2.1 Tècnica de selecció i ordenació d'idees.
2.2 Procediment d'elaboració i producció.
2.3 Criteris i normes de revisió i correcció.
2.4 Estil i presentació.
2.5 Anàlisi de textos.
3. Tipologia textual.
3.1 Text descriptiu.
3.2 Text narratiu.
3.3 Text explicatiu-expositiu.
3.4 Text informatiu.
3.5 Text argumentatiu.
3.6 Registres estàndards: cartes, textos d'opinió, documents tècnics, documents administratius .instàncies, sol•licituds, etc.

4. Estructura d'un text.
4.1 Idees principals.
4.2 Idees secundàries.
4.3 Els paràgrafs.
4.4 Els connectors textuals.
4.5 Coherència, cohesió, adequació, ordre.
5. El comentari de text: comprensió, resum i esquema.
6. Normes ortogràfiques.
7. Estructures lingüístiques.
7.1 Morfosintaxi.
7.2 Categoria de les paraules.
7.3 Regles morfològiques bàsiques.
7.4 El verb.
7.5 Estructura de l'oració.
7.6 Complements verbals.
8. Lèxic.
8.1 Sinònims i antònims.
8.2 Hipònims i hiperònims.
8.3 Locucions i frases fetes.
8.4 Derivats.
8.5 Sentits propis i figurats.

Com són les proves d'accés a cicles de grau superior?

Al següent enllaç trobareu informació sobre com són les proves. És la informació oficial, per tant, el que digui va a missa.

Prova d'accés al grau superior de formació professional